Re: Phương Khánh thắng giải Miss Earth


Posted by :) ..107..44.220 on Nov 04, 2018 at 08:40:53:

In Reply to: Re: Phương Khánh thắng giải Miss Earth posted by B on Nov 04, 2018 at 07:59:38:


giải "mít ớt" thì đáng ăn mừng chớ giải "mít ướt" thì ôi thôi quá nhiều rồi :)Monitor only (poster can delete own posting with password "delete")
Password:   

Share your opinion!
________________________

Post A Followup

Name:       E-Mail:
Subject:
Comments:
 Mã đang dùng: 

VIETUNI [V1.618] viết bởi Trần Anh Tuấn, lấy từ website chính của Anh Tuấn


[ VSGardens Forum ]