Re: bac Lz


Posted by LT ..172..43.156 on Sep 14, 2018 at 09:31:31:

In Reply to: Re: bac Lz posted by tn on Sep 14, 2018 at 09:20:46:

tn nên đi theo bác Bờm mà hành hương sang cái xứ "Miên Đáng" để tra cứu thế nào là diệt dục há!

Cũng có thể hỏi bác Nhị với nhị câu thơ bác ấy đăng hoài:

"ta người chưa diệt chữ t́nh
làm sao giác ngộ giữa thinh không này"

Hỏi bác ấy xem tại sao bác ậy chỉ muốn giác ngộ giữa thinh không ?Monitor only (poster can delete own posting with password "delete")
Password:   

Share your opinion!
________________________

Post A Followup

Name:       E-Mail:
Subject:
Comments:
 MĂ£ đang dĂ¹ng: 

VIETUNI [V1.618] viết bởi Trần Anh Tuấn, lấy từ website chĂ­nh của Anh Tuấn


[ VSGardens Forum ]