Re: mỗi khi


Posted by tn ..73..91.53 on Dec 02, 2019 at 12:38:40:

In Reply to: mỗi khi posted by Q on Dec 02, 2019 at 11:51:48:


ci g cũng c l do của n h Q ... chỉ l mnh đi khi khong nhận ra .... hihihihihihi,,,,,

tn đi chợ mua thịt về nấu canh ...... cả tuần ny chưa ăn canh .....Monitor only (poster can delete own posting with password "delete")
Password:   

Share your opinion!
________________________

Post A Followup

Name:       E-Mail:
Subject:
Comments:
 Mã đang dùng: 

VIETUNI [V1.618] viết bởi Trần Anh Tuấn, lấy từ website chính của Anh Tuấn


[ VSGardens Forum ]