Re: My


Posted by Lz ..107..116.220 on Sep 14, 2018 at 09:34:12:

In Reply to: Re: My posted by My on Sep 14, 2018 at 09:19:44:

Ti t m, bc trch ra điều g *Cha dạy" m b con thấy phi l ti xem thử. Bc trch từ trong Bible ấy.

L do ti t m bởi v khi ni về yu thương người với người, Protestanism & Anglican cũng dng chung Bible. Ti thấy họ dạy ni chung ton hợp l hết cả, nn khng biết cng cuốn sch đ sao b con mnh thấy phi lMonitor only (poster can delete own posting with password "delete")
Password:   

Share your opinion!
________________________

Post A Followup

Name:       E-Mail:
Subject:
Comments:
 Mã đang dùng: 

VIETUNI [V1.618] viết bởi Trần Anh Tuấn, lấy từ website chính của Anh Tuấn


[ VSGardens Forum ]