Re: Hỏi bác tâm tịnh (on behalf of bác ak)


Posted by tâm tịnh ..108..220.142 on Jan 11, 2019 at 12:01:46:

In Reply to: Re: Hỏi bác tâm tịnh (on behalf of bác ak) posted by :{ ) on Jan 10, 2019 at 21:52:37:


cám ơn bác Vịt đồng cho nghe bài vọng cổ, bài này ai sáng tác mà hay quá .
Tôi vốn thích cái ǵ xu+a xu+a cổ cổ : cải lương vọng cổ, chèo cổ, thơ cổ, ca dao lục bát dân gian xưa ..

bác có biết bài ca dao này không? Que^n ma^'t ma^'y ca^u giu+~a :

Người về ta chẳng cho về
Ta nắm vạt áo ta đề câu thơ
...? ...? ...?
Chữ trung th́ để thờ cha
Chữ hiếu thờ mẹ đôi ta chữ ti`nh

ba'c Vi.t hay ddu`a, gian a'c mo^.t ti', nhu+~ng cu~ng co' dda.o ta^m ddo' .


Monitor only (poster can delete own posting with password "delete")
Password:   

Share your opinion!
________________________

Post A Followup

Name:       E-Mail:
Subject:
Comments:
 MĂ£ đang dĂ¹ng: 

VIETUNI [V1.618] viết bởi Trần Anh Tuấn, lấy từ website chĂ­nh của Anh Tuấn


[ VSGardens Forum ]