Re: My


Posted by LT ..172..43.156 on Sep 14, 2018 at 09:20:45:

In Reply to: Re: My posted by tn on Sep 14, 2018 at 09:13:11:

"M ni hơi qu,, nguoi ta giận mnh v cớ th lm sao mnh lm ho voi nguoi ta đuợc ...."

Xin lm nhn chứng cho c My,
trong chợ ny c người giận người v cớ hoi v người bị giận lm ha m cn khng xong đấy tn !Monitor only (poster can delete own posting with password "delete")
Password:   

Share your opinion!
________________________

Post A Followup

Name:       E-Mail:
Subject:
Comments:
 Mã đang dùng: 

VIETUNI [V1.618] viết bởi Trần Anh Tuấn, lấy từ website chính của Anh Tuấn


[ VSGardens Forum ]