Re: 2 Cáo


Posted by Drama King ..170..64.148 on Jun 13, 2019 at 09:27:58:

In Reply to: 2 Cáo posted by HA on Jun 13, 2019 at 08:57:20:

U phải thuê xe Limo tới rước me đi chứ hỉ

Me bị vertigo, lái xe đựng xa không được !

chừng nào U có mẹt ở Toronto ? Any relatives or friend in toronto ?Monitor only (poster can delete own posting with password "delete")
Password:   

Share your opinion!
________________________

Post A Followup

Name:       E-Mail:
Subject:
Comments:
 MĂ£ đang dĂ¹ng: 

VIETUNI [V1.618] viết bởi Trần Anh Tuấn, lấy từ website chĂ­nh của Anh Tuấn


[ VSGardens Forum ]