Re: My


Posted by My ..198..221.51 on Sep 14, 2018 at 08:51:20:

In Reply to: My posted by tn on Sep 14, 2018 at 08:16:58:

giới răn mới kiện ton giới răn cũ ... cho nn xt mnh th cần xt mnh theo BGTN ...

V dụ: 10 giới răn ton l cấm khng ... cấm giết người ... nhưng BGTN di hỏi khng được giận hờn th ght người khc ... ngay cả khi người khc gin mnh v cơ th mnh vẫn phải đi lm ha với họ trước khi dng của lễ ...

tm lại 10 giới răn bao gồm những cấm kỵ, vạch ra những giới hạn con người khng được vươt qua .. cn BGTN hướng về chiều su của đời sống tn hữu ... đ l yu thương ... hễ yu thương th đương nhin khng ngoại tnh, trộm căp, giết người ... vn vn ...
Monitor only (poster can delete own posting with password "delete")
Password:   

Share your opinion!
________________________

Post A Followup

Name:       E-Mail:
Subject:
Comments:
 Mã đang dùng: 

VIETUNI [V1.618] viết bởi Trần Anh Tuấn, lấy từ website chính của Anh Tuấn


[ VSGardens Forum ]