Re: Qu bất ngờ


Posted by KT ..71..133.206 on Mar 21, 2020 at 11:00:43:

In Reply to: Re: Qu bất ngờ posted by DG on Mar 21, 2020 at 10:57:56:

Trn đy cũng chưa đến nổi như NY, nhưng tối qua đi chợ thấy nhiều người Mỹ mua can food qu chừng, trn kệ trống trơnMonitor only (poster can delete own posting with password "delete")
Password:   

Share your opinion!
________________________

Post A Followup

Name:       E-Mail:
Subject:
Comments:
 Mã đang dùng: 

VIETUNI [V1.618] viết bởi Trần Anh Tuấn, lấy từ website chính của Anh Tuấn


[ VSGardens Forum ]