Re: Tơi tả


Posted by DG ..73..229.99 on Feb 13, 2020 at 12:12:15:

In Reply to: Re: Tơi tả posted by TLN on Feb 13, 2020 at 12:07:07:

em khoi lm đẹp nhưng em lm khng gi'ng ai nn dẹp lun, no make up cho khoẻ đi đm cui th em mới cht cht cht, chứ khng th chả gi'ng ai , đi party th em để mặt nguyn thuỷ đi, khng son phấn :))

dạo ny cn t cht son, vẽ cht chn my, em vẽ chn my khng đều nn định đi xm, đọc trn internet thấy mấy vụ xm xong bị hư, cn xấu hơn nn sợ chưa dm đi lmMonitor only (poster can delete own posting with password "delete")
Password:   

Share your opinion!
________________________

Post A Followup

Name:       E-Mail:
Subject:
Comments:
 Mã đang dùng: 

VIETUNI [V1.618] viết bởi Trần Anh Tuấn, lấy từ website chính của Anh Tuấn


[ VSGardens Forum ]