Re: good morning


Posted by DG ..73..229.99 on Mar 21, 2020 at 11:10:07:

In Reply to: good morning posted by Q on Mar 21, 2020 at 10:59:46:

nhà mi`nh ha('n mua tứ tung, nhà mẹ anh trai cũng mua tứ tung, ăn ngập họng , bánh ḿ đầy 1 tủ (anh trai mua sợ mua khong đuọc)

nhóc sợ mập v́ không đi chơi basketball đuọc nên tối qua sau 9PM xuô'ng garage chạy máy rồi đập banh ồn ào cả nhà … nho'c ddie^.u ne^n mi`nh ddo*? pha?i lo vu. nho'c "ma^.p" … ho^`i nho'c ho.c lo*'p 5-7, nho'c ma^.p, ai cu~ng no'i minh` pha?i lo diet cho nho'c, tu*. du*ng lo*'p 8+ nho'c o^'m la.i, cha('c cao le^n va` bie^'t ddie^.u + cho*i basketballMonitor only (poster can delete own posting with password "delete")
Password:   

Share your opinion!
________________________

Post A Followup

Name:       E-Mail:
Subject:
Comments:
 MĂ£ đang dĂ¹ng: 

VIETUNI [V1.618] viết bởi Trần Anh Tuấn, lấy từ website chĂ­nh của Anh Tuấn


[ VSGardens Forum ]