Re: mới


Posted by Hải u ..73..174.114 on Dec 02, 2019 at 16:47:50:

In Reply to: mới posted by Q on Dec 02, 2019 at 16:00:06:

HA c handyman charge củng ok
Mấy ci lặt vặt HA lm đuọc
Như hm nọ garage bị l xo đứt .... ci ny m gọi Mỷ charge 300 to 400 ... HA c bit anh kia c lisence chuyen lm garage he charged 160
...
Tuy nhien nu furnace th phi gọi ngoi nhung chua bị :))Monitor only (poster can delete own posting with password "delete")
Password:   

Share your opinion!
________________________

Post A Followup

Name:       E-Mail:
Subject:
Comments:
 Mã đang dùng: 

VIETUNI [V1.618] viết bởi Trần Anh Tuấn, lấy từ website chính của Anh Tuấn


[ VSGardens Forum ]