Re: Ticket


Posted by DG ..73..229.99 on Mar 21, 2020 at 11:14:31:

In Reply to: Re: Ticket posted by Hải u on Mar 21, 2020 at 10:05:17:

nuc , thức ăn th chưa return bao giờ clothes / shoes th return hoi

dịch ny order xong l phải keep, ai dm lấy lại nhất l thức ăn, nước uống

DG mới order shoes, clothes cho nhc, and c $10 coupon của Macy's, DG order 1 đi giầy loại DG ddang mang v thch mua đại, khong biết c return đuọc khng ne^'u vi` khong dduo.c, nghe ni shopping mall cũng đng cửa return qua mail th dễ chỉ sợ tiệm như UPS, post office khong mở cửa cho mnh v drop off box thiMonitor only (poster can delete own posting with password "delete")
Password:   

Share your opinion!
________________________

Post A Followup

Name:       E-Mail:
Subject:
Comments:
 Mã đang dùng: 

VIETUNI [V1.618] viết bởi Trần Anh Tuấn, lấy từ website chính của Anh Tuấn


[ VSGardens Forum ]