Re: Giải bài toán của Mây


Posted by ch ..67..172.4 on Mar 12, 2019 at 14:46:33:

In Reply to: Giải bài toán của Mây posted by ch on Mar 12, 2019 at 12:20:47:

Công nhận là bài toán hay . Giải được cũng là khó mà người nghĩ ra bài toán cũng là chuyện khó hơn .
Monitor only (poster can delete own posting with password "delete")
Password:   

Share your opinion!
________________________

Post A Followup

Name:       E-Mail:
Subject:
Comments:
 MĂ£ đang dĂ¹ng: 

VIETUNI [V1.618] viết bởi Trần Anh Tuấn, lấy từ website chĂ­nh của Anh Tuấn


[ VSGardens Forum ]