Re: Phn Ưu !


Posted by KT ..71..133.206 on Mar 21, 2020 at 11:16:28:

In Reply to: Phn Ưu ! posted by Bờm on Mar 21, 2020 at 10:41:34:

KT c ng anh họ, lm việc dưới quyền của tướng LMĐ, anh ấy qu i mộ vị tướng nầy nn c con đặc tn L Minh Đảo , tưởng thằng nhc lơn ln lm tướng, ai d n cũng l tướng m l tướng cướp :))))) n giờ xăm tay xăm chn tm lum nhn ớn lun :)))Monitor only (poster can delete own posting with password "delete")
Password:   

Share your opinion!
________________________

Post A Followup

Name:       E-Mail:
Subject:
Comments:
 Mã đang dùng: 

VIETUNI [V1.618] viết bởi Trần Anh Tuấn, lấy từ website chính của Anh Tuấn


[ VSGardens Forum ]