Re: Bữa trưa đơn giản


Posted by DG ..73..229.99 on Feb 13, 2020 at 12:14:58:

In Reply to: Re: Bữa trưa đơn giản posted by ch on Feb 13, 2020 at 12:10:21:

oh dzị hả, để em bắt chuóc … em biết bắp cải dễ làm, em khoái món này nhưng em làm nước sauce không ngon , làm 1 lần that bại, em dẹp luôn :)

em thi'ch mi' ca'i rau nga^m chua chuaMonitor only (poster can delete own posting with password "delete")
Password:   

Share your opinion!
________________________

Post A Followup

Name:       E-Mail:
Subject:
Comments:
 MĂ£ đang dĂ¹ng: 

VIETUNI [V1.618] viết bởi Trần Anh Tuấn, lấy từ website chĂ­nh của Anh Tuấn


[ VSGardens Forum ]