bác Lz


Posted by Mây ..198..152.51 on Sep 14, 2018 at 09:57:13:

M trích câu này nổi tiếng của CJ nè:

Ai tát má phải th́ đưa luôn má trái

Bác thấy câu này có lư hay vô lư ?

Và nếu có lư th́ bác có làm được không ??? he he ...

Bác mà nói có th́ khi nào tui có dịp qua bên chỗ bác sẽ thử tát bác vài ba cái coi sao ... he he ...Monitor only (poster can delete own posting with password "delete")
Password:   

Share your opinion!
________________________

Post A Followup

Name:       E-Mail:
Subject:
Comments:
 MĂ£ đang dĂ¹ng: 

VIETUNI [V1.618] viết bởi Trần Anh Tuấn, lấy từ website chĂ­nh của Anh Tuấn


[ VSGardens Forum ]