Re: Truyền thông & bầu cử


Posted by Lz ..107..116.91 on Nov 05, 2018 at 09:54:15:

In Reply to: Truyền thông & bầu cử posted by Bờm on Nov 05, 2018 at 07:59:02:

Bác Bờm nhớ nh́n cho kỹ để bầu cho người tài đức, chứ đừng bầu cho người tái đức nhá :)Monitor only (poster can delete own posting with password "delete")
Password:   

Share your opinion!
________________________

Post A Followup

Name:       E-Mail:
Subject:
Comments:
 MĂ£ đang dĂ¹ng: 

VIETUNI [V1.618] viết bởi Trần Anh Tuấn, lấy từ website chĂ­nh của Anh Tuấn


[ VSGardens Forum ]