Re: Cái khác của gái Mỹ và Việt


Posted by B ..73..180.33 on Mar 12, 2019 at 17:58:02:

In Reply to: Re: Cái khác của gái Mỹ và Việt posted by tbm on Mar 12, 2019 at 17:35:57:

ha ha ha ha

Tại đằng ư chưa quen biết thân ne^n pha?i ru*o*.t ho. !
Nhất là sau khi làm chuyện khờ dại họ rượt ḿnh như Police Mẽo t́m dân khủng bố á !

Oáioái TBM ơi là ch ơi !Monitor only (poster can delete own posting with password "delete")
Password:   

Share your opinion!
________________________

Post A Followup

Name:       E-Mail:
Subject:
Comments:
 MĂ£ đang dĂ¹ng: 

VIETUNI [V1.618] viết bởi Trần Anh Tuấn, lấy từ website chĂ­nh của Anh Tuấn


[ VSGardens Forum ]