Re: TGIF!


Posted by slh ..104..192.56 on Jan 11, 2019 at 13:15:59:

In Reply to: Re: TGIF! posted by KT on Jan 11, 2019 at 12:58:53:

nKT vẫn khoẻ hả

tại v hong c g để mua bn nn t đi chợ, vả lại hồi no giờ slh c sing đi chợ đu :o))Monitor only (poster can delete own posting with password "delete")
Password:   

Share your opinion!
________________________

Post A Followup

Name:       E-Mail:
Subject:
Comments:
 Mã đang dùng: 

VIETUNI [V1.618] viết bởi Trần Anh Tuấn, lấy từ website chính của Anh Tuấn


[ VSGardens Forum ]