Re: bc Lz


Posted by KT ..107..75.62 on Sep 14, 2018 at 10:05:39:

In Reply to: Re: bc Lz posted by Lz on Sep 14, 2018 at 10:02:56:

Được được, khi no xuống Bắc Cali nhất định sẽ thỉnh bc Lz :)))Monitor only (poster can delete own posting with password "delete")
Password:   

Share your opinion!
________________________

Post A Followup

Name:       E-Mail:
Subject:
Comments:
 Mã đang dùng: 

VIETUNI [V1.618] viết bởi Trần Anh Tuấn, lấy từ website chính của Anh Tuấn


[ VSGardens Forum ]