Re: đng hay sai


Posted by Lz ..107..116.220 on Sep 14, 2018 at 10:14:35:

In Reply to: Re: đng hay sai posted by DG on Sep 14, 2018 at 10:06:42:

Ờ, người như vậy th đng l kh tnh thật :) Ti đon c khi mặc cảm ngho hn sinh ra kh chịu, thấy ci g cũng như người ta khinh khi mnh. Chuyện ci giy cũng vậy thi.

Biết tnh bc DG nn ti biết phải đối diện với những người đ mệt lắm.Monitor only (poster can delete own posting with password "delete")
Password:   

Share your opinion!
________________________

Post A Followup

Name:       E-Mail:
Subject:
Comments:
 Mã đang dùng: 

VIETUNI [V1.618] viết bởi Trần Anh Tuấn, lấy từ website chính của Anh Tuấn


[ VSGardens Forum ]