Re: [thơ cũ được soạn lại ] bài ngơi


Posted by :-) ..172..43.156 on Mar 31, 2018 at 11:12:12:

In Reply to: Re: [thơ cũ được soạn lại ] bài ngơi posted by PhuVan via CP on Jan 20, 2018 at 09:22:05:

Sóng và nước: Có chung một thể tánh;
Thánh phàm đồng cư :)
nhưng thánh là thánh
phàm phu vẫn cứ là phàm phu
nên hằng loạt con người sinh ra để rồi lại tử,
tử rồi lại sinh!

Biết làm sao để mà hóa Thánh ??
th́ vượt bể Mê mà về bến giác! (*)
Nhưng lấy ǵ vượt qua
th́ có thuyền Bát Nhă (**)
Thuyền kia đậu tại ngay tâm (***)
t́m ra bến rồi
sao ta chưa chịu xuống thuyền ?

Ghi chú:
Chú dặn ḍ:
(*)"Vượt qua, vượt qua, vượt qua bên kia, hoàn toàn vượt qua, t́m thấy giác ngộ"
(**)
Có sáu con thuyền Bát Nhă: Lục Độ Ba La Mật
Thuyền 1
Bố Thí
Xuống thuyền thứ nhất là Bố Thí Ba La Mật vậy
Thuyền 2
Tŕ Giới
Thuyền 3
Nhẫn nhục
Thuyền 4
Tinh tấn
Thuyền 5
Thiền định
Thuyền 6
Trí tuệ


Không thực hành Ba La Mật tức là chưa bao giờ bước chân xuống thuyền

bến mê là Ta Bà khi tâm c̣n loạn động, bờ giác là Phật quốc khi tâm đă an tịnh

sang sông cần phải xuống thuyền,
sóng tan gió lặng là miền Vĩnh NghiêmFollow Ups:
Monitor only
Password:   

Post A Followup

Name:       E-Mail:
Subject:
Comments: (Xin nhớ đ�nh một chấm v�o khung điện thư ph�a tr�n)
 M� đang d�ng: 

VIETUNI [V1.618] viết bởi Trần Anh Tuấn, lấy từ website ch�nh của Anh Tuấn


[ VSGardens Poem Forum ]