Re: [thơ cũ được soạn lại ] bài ngơi


Posted by PhuVan via CP ..98..134.180 on Jan 20, 2018 at 09:22:05:

In Reply to: [thơ cũ được soạn lại ] bài ngơi ca posted by Phạm Chung on Jan 19, 2018 at 16:19:42:

"Vượt qua, vượt qua, vượt qua bên kia, hoàn toàn vượt qua, t́m thấy giác ngộ"(Câu chú dặn ḍ)

Sóng và nước
có chung một thê tánh
Thánh phàm đồng cư
nhưng thánh là thánh
phàm phu vẫn cứ là phàm phu

Nhưng làm sao vượt qua ?
Nghe nói Bồ Tát có con thuyền Bát Nhă,
thuyền đậu bến nào sao chẳng thấy đâu!?

thuyền không bao giờ ghé ?
Hay là ta chưa chịu xuống thuyền ?
Hay là ta đứng sai bờ ?

nghe qua:
"Vượt qua, vượt qua, vượt qua bên kia, hoàn toàn vượt qua, t́m thấy giác ngộ"(Câu chú dặn ḍ)

PhuVan
1/20/2018Follow Ups:
Monitor only
Password:   

Post A Followup

Name:       E-Mail:
Subject:
Comments: (Xin nhớ đ�nh một chấm v�o khung điện thư ph�a tr�n)
 M� đang d�ng: 

VIETUNI [V1.618] viết bởi Trần Anh Tuấn, lấy từ website ch�nh của Anh Tuấn


[ VSGardens Poem Forum ]