Re: cưng


Posted by RnmLT ..24..240.206 on Nov 21, 2018 at 11:12:59:

In Reply to: Re: cưng posted by DG on Nov 21, 2018 at 09:03:35:

"hai v sao lạc gặp nhau:
mừng"

Nghĩa l mừng hết hồn v qu mến nhau ngay khi gặp mặt v tin tưởng nhauFollow Ups:
Monitor only
Password:   

Post A Followup

Name:       E-Mail:
Subject:
Comments: (Xin nhớ đ�nh một chấm v�o khung điện thư ph�a tr�n)
 M� đang d�ng: 

VIETUNI [V1.618] viết bởi Trần Anh Tuấn, lấy từ website ch�nh của Anh Tuấn


[ VSGardens Poem Forum ]