Uớc


Posted by HoiTữNhn ..66..244.39 on Dec 17, 2018 at 13:09:01:

Mấy hm mưa lạnh kh buồn
My bao trời xm, Gi luồng đng đ
Kiểm tra lại tấm bản đồ
Ngn xa cch dặm ... mơ hồ kế bn

HTNFollow Ups:
Monitor only
Password:   

Post A Followup

Name:       E-Mail:
Subject:
Comments: (Xin nhớ đ�nh một chấm v�o khung điện thư ph�a tr�n)
 M� đang d�ng: 

VIETUNI [V1.618] viết bởi Trần Anh Tuấn, lấy từ website ch�nh của Anh Tuấn


[ VSGardens Poem Forum ]