Re: Uớc


Posted by dt ..172..19.176 on Jan 24, 2019 at 12:27:52:

In Reply to: Uớc posted by HoiTữNhn on Dec 17, 2018 at 13:09:01:

Hm nay nắng đ ln cao
Hẹn vi thng nữa chung nhau chiếc d
Nắm tay ta sẽ vn du
Ba miền đất nước thỏa cu mong chờ.Follow Ups:
Monitor only
Password:   

Post A Followup

Name:       E-Mail:
Subject:
Comments: (Xin nhớ đ�nh một chấm v�o khung điện thư ph�a tr�n)
 M� đang d�ng: 

VIETUNI [V1.618] viết bởi Trần Anh Tuấn, lấy từ website ch�nh của Anh Tuấn


[ VSGardens Poem Forum ]