Re: Tiếng thơ


Posted by ..24..110.162 on Dec 27, 2018 at 13:19:52:

In Reply to: Re: Tiếng thơ posted by , on Dec 12, 2018 at 16:27:11:

nick vothuong đ l một người lm thơ c dạo vo chơi trong vườn cũ thi RnmLT. T. cũng khng r người ny c vo đy chơi khng, nhưng v vậy mới post bi thơ ln đ v nghĩ nếu vothuong kia c dạo ngang chắc sẽ ra nhận thơ phải khng RnmLT ^_^

oh, T. đ trả lời cu hỏi của RnmLT rồi, RnmLT nhận được chưa :)Follow Ups:
Monitor only
Password:   

Post A Followup

Name:       E-Mail:
Subject:
Comments: (Xin nhớ đ�nh một chấm v�o khung điện thư ph�a tr�n)
 M� đang d�ng: 

VIETUNI [V1.618] viết bởi Trần Anh Tuấn, lấy từ website ch�nh của Anh Tuấn


[ VSGardens Poem Forum ]