Re: Tiếng thơ


Posted by , ..172..43.156 on Dec 12, 2018 at 16:27:11:

In Reply to: Tiếng thơ posted by on Nov 28, 2018 at 10:50:22:

Khng biết bi thơ bn dưới do ai lm m nghe như một lời tin tri đơn lẻ quen qu! LLT c thể cho hay tc giả vothuong l ai v c gh vườn chơi bao giờ chưa ?
...
Anh khng l thi khch
Thơ tnh qun nơi đu
đem một trời nhung nhớ
in tận đy hồn su

anh l tn lữ khch
đi lần gh sang thăm
thơ em l qun trọ
c bao giờ trăm năm

(vothuong)Follow Ups:
Monitor only
Password:   

Post A Followup

Name:       E-Mail:
Subject:
Comments: (Xin nhớ đ�nh một chấm v�o khung điện thư ph�a tr�n)
 M� đang d�ng: 

VIETUNI [V1.618] viết bởi Trần Anh Tuấn, lấy từ website ch�nh của Anh Tuấn


[ VSGardens Poem Forum ]