Tiếng thơ


Posted by ..24..110.162 on Nov 28, 2018 at 10:50:22:

Tiếng thơ

Người đang nhớ về ai
Mà thức suốt canh dài
Thơ say miền ảo vọng
Đồng hồ điểm sớm mai

Em nghe từ xa xăm
Nơi gió thu đang nằm
Dưới tàn dư lá mục
Tiếng thơ, dài thanh âm ...

Em nghe nơi cao xa
Thơ chạm bóng trăng ngà
Buồn vang thành tiếng động
Rơi rơi trong bao la

Em nghe trong đêm xuân
Niềm cảm hoài vọng buồn
Theo bước chân dạ khách
Đơn hành
Nghe bâng khuâng …

(thơ cũ từ QTN đă đóng cửa, thấy bài họa hay ḿnh giữ lại)

------


Anh chỉ là lữ khách
chân về thăm đêm nay
túi càn khôn đă rách
loang màu đêm lên tay

Anh không là dạ khách
đêm hồng mây quên bay
qua một mùa Xuân ấm
đi (về) em có hay

Anh không là dạ khách
Trăng vàng quên sang chơi
biển ḷng chao như sóng
nghe hồn trốn ra khơi

Anh không là thi khách
Thơ t́nh quên nơi đâu
đem một trời nhung nhớ
in tận đáy hồn sâu

anh là tên lữ khách
đôi lần ghé sang thăm
thơ em là quán trọ
có bao giờ trăm năm

(vothuong)Follow Ups:
Monitor only
Password:   

Post A Followup

Name:       E-Mail:
Subject:
Comments: (Xin nhớ đ�nh một chấm v�o khung điện thư ph�a tr�n)
 M� đang d�ng: 

VIETUNI [V1.618] viết bởi Trần Anh Tuấn, lấy từ website ch�nh của Anh Tuấn


[ VSGardens Poem Forum ]