Re: Hôm nào tôi đă yêu em ?


Posted by CP ..98..134.180 on Aug 06, 2019 at 21:42:11:

In Reply to: Re: Hôm nào tôi đă yêu em ? posted by :{ ) on Aug 06, 2019 at 21:24:21:

Tui cố Google và t́m đuợc 1 footnote là bài chửi mất gà đă đi vào vằn học là in trong tập “buớc đuờng cùng “ của Nguyễn Công Hoàn in vào năm 1938
Follow Ups:
Monitor only
Password:   

Post A Followup

Name:       E-Mail:
Subject:
Comments: (Xin nhớ đ�nh một chấm v�o khung điện thư ph�a tr�n)
 M� đang d�ng: 

VIETUNI [V1.618] viết bởi Trần Anh Tuấn, lấy từ website ch�nh của Anh Tuấn


[ VSGardens Poem Forum ]