Re: Hôm nào tôi đă yêu em ?


Posted by :{ ) ..73..192.24 on Aug 06, 2019 at 21:24:21:

In Reply to: Re: Hôm nào tôi đă yêu em ? posted by CP on Aug 06, 2019 at 20:56:09:


Có, lúc ấy tôi có đọc và ôm bụng cười rồi.

Bác nghĩ bài "chửi mất gà" phát xuất khoảng năm nào ?
Follow Ups:
Monitor only
Password:   

Post A Followup

Name:       E-Mail:
Subject:
Comments: (Xin nhớ đ�nh một chấm v�o khung điện thư ph�a tr�n)
 M� đang d�ng: 

VIETUNI [V1.618] viết bởi Trần Anh Tuấn, lấy từ website ch�nh của Anh Tuấn


[ VSGardens Poem Forum ]