Sáng buồn không biết tại sao tôi buồn


Posted by HoàiTữNhân ..66..244.39 on Aug 08, 2019 at 08:22:52:

Không biết v́ sao tôi mui ḷng
ôm mối t́nh xưa măi đi rong
Ba vơ, bốn vác ch́m rồi nổi
tự hỏi ḿnh khang vẫn chử không

Không biết v́ sao tôi rộng ḷng
nợ thơ tôi tră vẫn không xong
lây huây, lác hoác liều nhiều phát
Ra chợ mới biết người quá đông

Không biết v́ sao tôi nặng ḷng
Trong kiếp t́nh yêu đă mất phong
Hoài ôm thơ vẫn buồn xơ xác
Thế giới bên ngoài gọi là ngông

HTNFollow Ups:
Monitor only
Password:   

Post A Followup

Name:       E-Mail:
Subject:
Comments: (Xin nhớ đ�nh một chấm v�o khung điện thư ph�a tr�n)
 M� đang d�ng: 

VIETUNI [V1.618] viết bởi Trần Anh Tuấn, lấy từ website ch�nh của Anh Tuấn


[ VSGardens Poem Forum ]