Re: Sáng buồn không biết tại sao tôi buồn


Posted by Tô Huyền ..172..249.25 on Aug 31, 2019 at 18:04:13:

In Reply to: Sáng buồn không biết tại sao tôi buồn posted by HoàiTữNhân on Aug 08, 2019 at 08:22:52:

Không biết v́ sao dớt dĩa ḷng
Tưởng rằng cái bụng nhẹ hơn rong
Nhảy ùm xuống suối, ch́m, không nổi
Tiền tốn mua ḷng mất toi không

Hôm trước ḿnh mua trúng dĩa ḷng
Mắm tôm chanh ớt quậy lên xong
Ăn vô bụng bỗng... làm nhiều phát
Nh́n quanh, trời hỡi! người thật đông

Nhất quyết ngày mai thử dĩa ḷng
Lấy mo chặn hậu thật oai phong
Phen này chắc chắn là banh xác
Dĩa ḷng đem thử, thiệt là ngông

Phá tí xíu:)Follow Ups:
Monitor only
Password:   

Post A Followup

Name:       E-Mail:
Subject:
Comments: (Xin nhớ đ�nh một chấm v�o khung điện thư ph�a tr�n)
 M� đang d�ng: 

VIETUNI [V1.618] viết bởi Trần Anh Tuấn, lấy từ website ch�nh của Anh Tuấn


[ VSGardens Poem Forum ]