Cuối thư


Posted by HoiTữNhn ..66..244.39 on Aug 09, 2019 at 07:08:55:

Đm qua lục kiếm tho* em
chử cn mực tm m đềm tuổi thơ
Đọc xong đi mắt lại mờ
lo*`i thu* em nha('n trong tho* na(m nao`
cuo^'i tho* em chu'c lo*i` chao`
Mong anh kie^m' ddu*o*.c co^ nao` ye^u anh

HTNFollow Ups:
Monitor only
Password:   

Post A Followup

Name:       E-Mail:
Subject:
Comments: (Xin nhớ đ�nh một chấm v�o khung điện thư ph�a tr�n)
 M� đang d�ng: 

VIETUNI [V1.618] viết bởi Trần Anh Tuấn, lấy từ website ch�nh của Anh Tuấn


[ VSGardens Poem Forum ]