Re: Cuối thư


Posted by Hoi Tĩnh Vn ..107..216.153 on Sep 09, 2019 at 08:06:38:

In Reply to: Cuối thư posted by HoiTữNhn on Aug 09, 2019 at 07:08:55:

Đọc thơ anh mắt em ... mờ
anh cn nhớ lại tuổi thơ lm g ?

HTV aka bc vịt đang muốn kết bạn m anh, noi thiệt lun !Follow Ups:
Monitor only
Password:   

Post A Followup

Name:       E-Mail:
Subject:
Comments: (Xin nhớ đ�nh một chấm v�o khung điện thư ph�a tr�n)
 M� đang d�ng: 

VIETUNI [V1.618] viết bởi Trần Anh Tuấn, lấy từ website ch�nh của Anh Tuấn


[ VSGardens Poem Forum ]