Phải


Posted by HoiTữNhn ..66..244.39 on Aug 09, 2019 at 07:12:53:

Thch cu th phải mua ch
yu người trong mộng cy xi phải trồng
M thơ đốt đuốc v lng
lục hoi chỉ thấy thằng ngng yu thầm

HTNFollow Ups:
Monitor only
Password:   

Post A Followup

Name:       E-Mail:
Subject:
Comments: (Xin nhớ đ�nh một chấm v�o khung điện thư ph�a tr�n)
 M� đang d�ng: 

VIETUNI [V1.618] viết bởi Trần Anh Tuấn, lấy từ website ch�nh của Anh Tuấn


[ VSGardens Poem Forum ]