Re: Phải


Posted by Hoi Tịnh Vn ..107..216.153 on Sep 09, 2019 at 08:00:31:

In Reply to: Phải posted by HoiTữNhn on Aug 09, 2019 at 07:12:53:

Thch anh Vn hỏng mua ch
Vn mang buốc mộc Vn đi v lng
anh no c phải thằng ngng
anh no c phải thằng trồng cy xi

Hoi Tịnh Vn mến thơ anhFollow Ups:
Monitor only
Password:   

Post A Followup

Name:       E-Mail:
Subject:
Comments: (Xin nhớ đ�nh một chấm v�o khung điện thư ph�a tr�n)
 M� đang d�ng: 

VIETUNI [V1.618] viết bởi Trần Anh Tuấn, lấy từ website ch�nh của Anh Tuấn


[ VSGardens Poem Forum ]