Mong


Posted by HoiTữNhn ..66..244.39 on Sep 06, 2019 at 12:59:31:

Ta về mở cửa mong lung,
tm cho được gi của vng hoa my
gữi theo một đo ươm đầy
mong cho em ngủ đm nầy
... nhớ ta

htnFollow Ups:
Monitor only
Password:   

Post A Followup

Name:       E-Mail:
Subject:
Comments: (Xin nhớ đ�nh một chấm v�o khung điện thư ph�a tr�n)
 M� đang d�ng: 

VIETUNI [V1.618] viết bởi Trần Anh Tuấn, lấy từ website ch�nh của Anh Tuấn


[ VSGardens Poem Forum ]