Re: Mong


Posted by AnhcũaVn ..107..216.153 on Sep 09, 2019 at 07:04:06:

In Reply to: Mong posted by HoiTữNhn on Sep 06, 2019 at 12:59:31:

Hoa my? bc nhắc Vn ?
Vn mong bc trả lời l Vn bay
v Vn ngũ khoẽ đm nay
Vn mong Vn sẽ ươm đầy
..... nhũ nhoan

Chc bc 1 đm bnh an
ACVFollow Ups:
Monitor only
Password:   

Post A Followup

Name:       E-Mail:
Subject:
Comments: (Xin nhớ đ�nh một chấm v�o khung điện thư ph�a tr�n)
 M� đang d�ng: 

VIETUNI [V1.618] viết bởi Trần Anh Tuấn, lấy từ website ch�nh của Anh Tuấn


[ VSGardens Poem Forum ]