Re: Những chân lư ẩn tàng trong câu nói lái


Posted by Mountaineer ..107..213.208 on Aug 31, 2016 at 10:15:18:

In Reply to: Những chân lư ẩn tàng trong câu nói lái posted by Nhị Ca on Jul 28, 2016 at 22:45:45:

Dường như thơ tự do lạc vần lạc vận chứ không phải thơ Tân H́nh Thức lạc vần lạc điệu heheheFollow Ups:

Monitor only
Password:   

Share your opinion!
____________________________

Post A Followup

Name:       E-Mail:
Subject:
Comments:
 M� đang d�ng: 

VIETUNI [V1.618] viết bởi Trần Anh Tuấn, lấy từ website ch�nh của Anh Tuấn


[ VSGardens Poem Forum ]