Re: Lắng nghe ta


Posted by Ph Vn ..107..216.153 on Nov 01, 2019 at 20:59:32:

In Reply to: Re: Lắng nghe ta posted by on Oct 30, 2019 at 12:08:20:

Xin cm ơn llt đ c lời khen tặng v cho đọc hai bi thơ hay ở trn .
PV ngỡ như llt đ c nh hứng lm thơ v ma gi lạnh đang trở về, hay l cn v l do no khc nữa hở llt ?Follow Ups:
Monitor only
Password:   

Post A Followup

Name:       E-Mail:
Subject:
Comments: (Xin nhớ đ�nh một chấm v�o khung điện thư ph�a tr�n)
 M� đang d�ng: 

VIETUNI [V1.618] viết bởi Trần Anh Tuấn, lấy từ website ch�nh của Anh Tuấn


[ VSGardens Poem Forum ]