Re: Lắng nghe ta


Posted by ..24..110.162 on Oct 30, 2019 at 12:08:20:

In Reply to: Lắng nghe ta posted by Ph Vn on Oct 23, 2019 at 09:50:56:

"Cứ mặc vui buồn trong thế thi
ta ngồi trầm mặc với ta nơi!
mắt vẫn nhn hoa tri nước chảy
rồi xem nắng tắt dưới chn đồi"

lu rồi hong được đọc thơ hay, thanks Ph Vn nhe :)Follow Ups:
Monitor only
Password:   

Post A Followup

Name:       E-Mail:
Subject:
Comments: (Xin nhớ đ�nh một chấm v�o khung điện thư ph�a tr�n)
 M� đang d�ng: 

VIETUNI [V1.618] viết bởi Trần Anh Tuấn, lấy từ website ch�nh của Anh Tuấn


[ VSGardens Poem Forum ]