Re: [Thơ] những l kh


Posted by Z ..98..134.180 on Jan 04, 2020 at 10:07:00:

In Reply to: Re: [Thơ] những l kh posted by ltv on Jan 01, 2020 at 20:24:50:

Em khp mắt ...
Gi đưa em về đất. [ltv]

----------------------------------------
Ừ ! thi em về
chiều mưa ging tới !
By giờ anh vui

( Nhạc Trịnh Cng Sơn, thơ Trịnh Cung)


hihiFollow Ups:
Monitor only
Password:   

Post A Followup

Name:       E-Mail:
Subject:
Comments: (Xin nhớ đ�nh một chấm v�o khung điện thư ph�a tr�n)
 M� đang d�ng: 

VIETUNI [V1.618] viết bởi Trần Anh Tuấn, lấy từ website ch�nh của Anh Tuấn


[ VSGardens Poem Forum ]