Re: Cc loi hoa lạ


Posted by T Uyn ..107..216.153 on Jan 09, 2020 at 08:27:36:

In Reply to: Cc loi hoa lạ posted by T Uyn on Jan 08, 2020 at 13:48:12:

C một loại hoa người ta gọi l bng bụp!
Khi ti đi rong chơi bn M Lai , dn M trồng hoa ny ở vườn trước nh, cc em b hay ci hoa ln tc trn tai cho đẹp :))
Cn cc gin bng giấy, ở Đi Loan hay c những gin bng giấy mọc trn đồi cao! Ti hay ngồi giải lao trong khng gian đ!
C nắng ấm, c gi ni đưa hương rừng thoảng qua v c gin bng giấy trn sườn đồi khiến cho ci nhn gian ha thnh ci Phật ngay tắp lự :))Follow Ups:
Monitor only
Password:   

Post A Followup

Name:       E-Mail:
Subject:
Comments: (Xin nhớ đ�nh một chấm v�o khung điện thư ph�a tr�n)
 M� đang d�ng: 

VIETUNI [V1.618] viết bởi Trần Anh Tuấn, lấy từ website ch�nh của Anh Tuấn


[ VSGardens Poem Forum ]