Re: Tet


Posted by T Uyn ..107..216.153 on Jan 23, 2020 at 22:51:07:

In Reply to: Tet posted by Exx on Jan 23, 2020 at 10:49:29:

WOW!
Ch đốm m cao đến ngực chng th ch ấy cao tầm 4 fts hơn chăng ?
Năm mới l năm con chuột, hay l anh ấy chớp hnh chuột đồng ở Sc Chăng đi hn ;)Follow Ups:
Monitor only
Password:   

Post A Followup

Name:       E-Mail:
Subject:
Comments: (Xin nhớ đ�nh một chấm v�o khung điện thư ph�a tr�n)
 M� đang d�ng: 

VIETUNI [V1.618] viết bởi Trần Anh Tuấn, lấy từ website ch�nh của Anh Tuấn


[ VSGardens Poem Forum ]