Nhc DG đi cp to


Posted by T Uyn ..107..216.153 on Feb 06, 2020 at 11:04:27:

chiều nay cu cậu đi cắt tc ở chổ mới, họ charge $30 for a man haircut , bạn nhc ni: too expensive :) nhc cắt twice a month ... DG ni nhc đi cắt thử chứ gi mắc nhc ni: what if they cut good, con sẽ đi tiếp . b tay với nhc lun , y chang bố n, si r.ng [DG]
----

Hy nhn cc cụ gi tc ci th c muốn đi tiệm xi tiền cũng khng cn cơ hội nữa !

Cứ cho cu cậu đi hớt tc cho vui, tiền lm nhiều để dnh lm g ?Follow Ups:
Monitor only
Password:   

Post A Followup

Name:       E-Mail:
Subject:
Comments: (Xin nhớ đ�nh một chấm v�o khung điện thư ph�a tr�n)
 M� đang d�ng: 

VIETUNI [V1.618] viết bởi Trần Anh Tuấn, lấy từ website ch�nh của Anh Tuấn


[ VSGardens Poem Forum ]