Re: Nhc DG đi cp to


Posted by DG ..73..229.99 on Feb 27, 2020 at 13:27:20:

In Reply to: Nhc DG đi cp to posted by T Uyn on Feb 06, 2020 at 11:04:27:

nhc hiểu chuyện, trở lại chổ Vietnam $20 cắt tc, tại chổ đ kh lm hẹn nn nhc bỏ đi chổ khc m chổ no cũng $25+Follow Ups:
Monitor only
Password:   

Post A Followup

Name:       E-Mail:
Subject:
Comments: (Xin nhớ đ�nh một chấm v�o khung điện thư ph�a tr�n)
 M� đang d�ng: 

VIETUNI [V1.618] viết bởi Trần Anh Tuấn, lấy từ website ch�nh của Anh Tuấn


[ VSGardens Poem Forum ]