Re: Bi thơ Đi Dp


Posted by T Uyn ..107..216.153 on Feb 09, 2020 at 20:38:05:

In Reply to: Bi thơ Đi Dp posted by tt on Feb 08, 2020 at 14:39:06:

hai chiếc dp cn cn bước song song
chuyện anh quen em cn trong mộng ảo
truyện ghi sẵn trong kỳ hoa dị thảo
sẽ chia tay ngay tự buổi ban đầu

Anh chẳng bao giờ tm được em đu
hai mảnh đời chưa từng chung lối bước
khi cn hai chiếc hay l một chiếc
khc g khng? khi chẳng bước song song!

chưa hẹn bao giờ ngoi tấm chn dung
m nhung nhớ bằng ngn thu thay l
đời mun lối chẳng chung đi chi cả
gặp nhau bằng vỏn vẹn mấy vần thơ?!

yu lm sao khi chưa hẹn bao giờ
ngay l đonh chu (*) vẫn cn chưa c
sống chết ra sao vẫn cn chưa r
th hẹn lm chi cho thẹn ci lng

hai chiếc dp cn cn bước song song
chuyện hai đứa vẫn nằm trong ảo tưởngFollow Ups:
Monitor only
Password:   

Post A Followup

Name:       E-Mail:
Subject:
Comments: (Xin nhớ đ�nh một chấm v�o khung điện thư ph�a tr�n)
 M� đang d�ng: 

VIETUNI [V1.618] viết bởi Trần Anh Tuấn, lấy từ website ch�nh của Anh Tuấn


[ VSGardens Poem Forum ]