Re: Dễ dzui


Posted by T Uyn ..107..216.153 on Feb 28, 2020 at 06:27:05:

In Reply to: Re: Dễ dzui posted by DG on Feb 27, 2020 at 13:24:44:

Ừ,
Nhưng khi điện cp, khi cable bị hỏng khng coi được tube th đời c buồn 5 pht khng?Follow Ups:
Monitor only
Password:   

Post A Followup

Name:       E-Mail:
Subject:
Comments: (Xin nhớ đ�nh một chấm v�o khung điện thư ph�a tr�n)
 M� đang d�ng: 

VIETUNI [V1.618] viết bởi Trần Anh Tuấn, lấy từ website ch�nh của Anh Tuấn


[ VSGardens Poem Forum ]