Re: Đem ln trn


Posted by TU ..107..216.153 on Apr 17, 2020 at 12:13:30:

In Reply to: Re: Đem ln trn posted by KLB on Apr 17, 2020 at 10:55:10:

bc ria tnh chng chnh kh hiểu
đt nng Vn hỏng kiểu bao phen
cng trnh bc ấy đng khen
tẩy Chum bc lật chum hn đứt đui

đồng bọn bc vẫn thoi ci chỏ
nhị tẩu "cao sắc" đ nhẩy tưng
nhị ca "cao sắc" mắc cưng
mặc cho b x lẫy lừng mắng Vn

nghề nng bi cũng cần đồng bọn
"cao sắc" chu mỏ nhọn nhe nanh
nng bi "Xi" thiệt l nhanh
cộng thm nng "bc" cũng rnh su cu

chuyện tới đy, ti mau chấm hết
kẻo co vo liệng kt thi rm
thơ văn đu phải lum tm
để cho cầy co um xm mất vui

:))Follow Ups:
Monitor only
Password:   

Post A Followup

Name:       E-Mail:
Subject:
Comments: (Xin nhớ đ�nh một chấm v�o khung điện thư ph�a tr�n)
 M� đang d�ng: 

VIETUNI [V1.618] viết bởi Trần Anh Tuấn, lấy từ website ch�nh của Anh Tuấn


[ VSGardens Poem Forum ]