Re: Sng Xanh


Posted by TU ..107..216.153 on Jun 25, 2020 at 17:34:53:

In Reply to: Sng Xanh posted by PoP on Jun 25, 2020 at 16:39:08:

C ngon th PoP gh nh
Houston c mặt đại ca oai hng
PoP xin php được trng phng
được nng x PoP t đng trước hin
Oops
được ngy vui vẻ snh cng m tin

;)Follow Ups:
Monitor only
Password:   

Post A Followup

Name:       E-Mail:
Subject:
Comments: (Xin nhớ đ�nh một chấm v�o khung điện thư ph�a tr�n)
 M� đang d�ng: 

VIETUNI [V1.618] viết bởi Trần Anh Tuấn, lấy từ website ch�nh của Anh Tuấn


[ VSGardens Poem Forum ]