Re: Đạo với Đời


Posted by PoP ..99..201.63 on Jun 29, 2020 at 16:14:39:

In Reply to: Re: Đạo với Đời posted by TU on Jun 28, 2020 at 22:58:51:

hihi.PoP bận lm sng đến giờ ..nn khng trả lời cho bc
PoP đồng với bc về cắt nghĩa lợi ch tu đi v tu đơn

Thanks bc chia sẻ

~_*
PoPFollow Ups:
Monitor only
Password:   

Post A Followup

Name:       E-Mail:
Subject:
Comments: (Xin nhớ đ�nh một chấm v�o khung điện thư ph�a tr�n)
 M� đang d�ng: 

VIETUNI [V1.618] viết bởi Trần Anh Tuấn, lấy từ website ch�nh của Anh Tuấn


[ VSGardens Poem Forum ]