Ngn Lời Kinh


Posted by PoP ..99..201.63 on Jun 30, 2020 at 18:29:33:

Ngn Lời Kinh

Mầu đ nhạt phai bức họa tnh
Thi về m ấp Ngn Lời Kinh
Đm đm g m say thiền tụng
Chắc chắn sẽ qun được bng hnh :) j/k hh

~_*

PoPFollow Ups:
Monitor only
Password:   

Post A Followup

Name:       E-Mail:
Subject:
Comments: (Xin nhớ đ�nh một chấm v�o khung điện thư ph�a tr�n)
 M� đang d�ng: 

VIETUNI [V1.618] viết bởi Trần Anh Tuấn, lấy từ website ch�nh của Anh Tuấn


[ VSGardens Poem Forum ]